Algemene bepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN INTERIM-MANAGEMENT

VESPER PEOPLE B.V.

Artikel 1 Definities

• Algemene Bepalingen: deze Algemene Bepalingen Interim-Management Vesper People B.V. – Klant/Opdrachtgever;

Bemiddelingsovereenkomst: elke aanbieding, offerte of afspraak tussen Vesper People en Opdrachtgever en/of Klant uit hoofde waarvan Vesper People zich inspant om één of meerdere Kandidaten voor te dragen aan Opdrachtgever en/of Klant ten behoeve van een bij Opdrachtgever en/of Klant door Interim-Specialist te vervullen opdracht;

• Honorarium: het totaal van de Totale Vergoeding, Reis- en Onkosten;

• Interim-opdracht: de in het kader van de Overeenkomst door Interim-Specialist buiten dienstbetrekking bij of ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden;

Interim-overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Vesper People , waarbij een na bemiddeling van Vesper People geselecteerde Interim- Specialist werkzaamheden voor Opdrachtgever zal gaan verrichten;

• Interim-Specialist (Opdrachtnemer): de natuurlijke of rechtspersoon die van Vesper People de opdracht krijgt als Interim-Specialist bepaalde werkzaamheden te verrichten bij een Klant;

• Interim-vergoeding: de vergoeding die Interim-Specialist ontvangt voor de uitvoering van de Interim-opdracht;

Kandidaat/Kandidaten: de persoon of personen die na selectie door Vesper People als Interim-Specialist wordt/worden voorgedragen aan Opdrachtgever;

• Klant: de Opdrachtgever van Versper People waar of ten behoeve waarvan de werkzaamheden door Interim-Specialist worden verricht;

• Marge: het bedrag waarmee de Interim-vergoeding wordt verhoogd ten behoeve van de dekking van de kosten die Vesper People B.V. maakt voor de bemiddeling, begeleiding en afwikkeling van de Interim-opdracht;

• Onkosten: de door Interim-Specialist ten behoeve van de uitvoering van de Interim- opdracht gemaakte en door de Klant geaccordeerde kosten, exclusief Reiskosten;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Vesper People de opdracht heeft gegeven één of meerdere Kandidaten voor te dragen ten behoeve van een bij Opdrachtgever door Interim-Specialist te vervullen opdracht en/of de Klant van Vesper People waar of ten behoeve waarvan de werkzaamheden door Interim-Specialist worden verricht;

• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Interim-Specialist en Vesper People B.V.;

• Partijen: Interim-Specialist en Vesper People B.V. gezamenlijk;

• Reiskosten: de door Interim-Specialist ten behoeve van de uitvoering van de Interim- opdracht gemaakte en door de Klant geaccordeerde reiskosten;

• Totale Vergoeding: het totaal van de Interim-vergoeding en de Marge; • Vesper People B.V.: Vesper People B.V. of een aan haar gelieerde onderneming;

• Voorschotbetaling: elke betaling van Vesper People aan Interim-Specialist, waarbij de aan de betaling ten grondslag liggende Interim-vergoeding, Reis- en Onkosten op het moment van betaling nog niet door Vesper People van Opdrachtgever is ontvangen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Bepalingen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de tussen Partijen gesloten Interim-Overeenkomst. Tevens zijn deze Algemene Bepalingen van toepassing op elke tussen Opdrachtgever en Vesper People gesloten Bemiddelingsovereenkomst.

2. . Eventuele afwijkingen op deze Algemene Bepalingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zulks behoudens het bepaalde in het vorige lid.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Bepalingen volledig van toepassing. Vesper People en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Informatie

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vesper People aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Interim-overeenkomst, tijdig aan Vesper People worden verstrekt.

2. Opdrachtgever verplicht zich om Vesper People alle informatie te geven die Vesper People redelijkerwijs nodig heeft om één of meerdere Kandidaten voor Opdrachtgever te selecteren. Eventuele onjuistheid van de informatie kan niet aan Vesper People worden tegengeworpen.

3. Vesper People zal niet actief informatie verzamelen over het arbeidsongeschiktheidsverleden en de medische gesteldheid van de Kandidaat en/of Interimspecialist.

4. Indien de voor de uitvoering van de Interim-overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vesper People zijn verstrekt, heeft Vesper People het recht de uitvoering van de Interim- overeenkomst op te schorten.

5. Vesper People is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vesper People is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige

gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vesper People kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 Uitvoering Bemiddeling

1. Op basis van de van Opdrachtgever verkregen informatie en de inhoud van de Interim-Opdracht zal Vesper People één of meer Kandidaten selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever en de Interim- Opdracht.

2. Vesper People spant zich in een Interim-Specialist te vinden die qua opleiding en werkervaring aansluit bij de Interim-opdracht. Op Opdrachtgever rust de verplichting om de referenties van de Interim-Specialist (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) zelf te verifiëren. Opdrachtgever beslist uiteindelijk zelf of de door Vesper People geselecteerde Interim-Specialist geschikt is.

3. Opdrachtgever zal zelfstandig een oordeel vormen over de geschiktheid van een Kandidaat voordat een Interim-opdracht wordt aangeboden.

4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissing om voor de vervulling van de interim-opdracht de Interim-Specialist in te zetten.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de uit het natrekken van de referenties verkregen informatie en van de door de Kandidaat opgegeven diploma’s.

Artikel 5 Uitvoering Interim-opdracht

1. Interim-Specialist voert namens Vesper People zijn werkzaamheden uit bij Opdrachtgever.

2. Interim-Specialist is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Interim-Specialist verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Vesper People en/of Opdrachtgever. Hij zal dit naar beste inzicht, vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer doen. Interim-Specialist houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Interim-opdracht.

3. Interim-Specialist zal de werkzaamheden (uitsluitend) in Nederland verrichten bij Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen. Interim-Specialist deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Interim- opdracht nodig is vindt afstemming met Vesper People en/of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

4. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Interim-Specialist zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

5.Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Interim-opdracht, zal Opdrachtgever dat aan Vesper People voor aanvang van het betreffende gedeelte van de Opdracht kenbaar maken met inbegrip van eventuele kosten die daarmee samenhangen.

6. Bij Opdrachtgever algemeen geldende regels met betrekking tot

veiligheidsvoorschriften en/of voorschriften ten aanzien van toepasselijke wet- en regelgeving worden door Interim-Specialist in redelijkheid opgevolgd.

7. Opdrachtgever vrijwaart Vesper People tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Interim-opdracht of de door de Interim-Specialist verrichtte diensten.

8. Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de Interim-Specialist gedurende de looptijd van de Interim-opdracht ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 6 Zelfstandigheid Interim-Specialist

1. De Interim-opdracht wordt door Interim-Specialist op de in artikel 4 beschreven wijze en in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep uitgevoerd.

2. Tussen Vesper People, Opdrachtgever en/of Interim-Specialist is geen sprake van een gezagsverhouding . Opdrachtgever garandeert dat Vesper People en Interim- Specialist de Interim-opdracht onder de in de Interim-overeenkomst en deze Algemene Bepalingen vastgelegde voorwaarden kunnen uitvoeren.

3. Het staat Interim-Specialist vrij naast de Interim-Opdracht ook andere opdrachten uit te voeren voor derden mist dit de uitvoering van de Interim-Opdracht niet belemmerd en de andere opdracht(en) niet concurrerend zijn aan de werkzaamheden voor Opdrachtgever en deze werkzaamheden het belang van Opdrachtgever niet schaden.

4. Wanneer gedurende de looptijd van de Interim-overeenkomst blijkt dat niet aan de in artikel 4 genoemde manier van uitvoering voldaan kan worden, stelt Opdrachtgever Vesper People hier direct van op de hoogte. Vesper People heeft op dat moment het recht om de werkzaamheden door Interim-Specialist per direct te staken.

Artikel 7 Wijziging van de Interim-overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Interim-overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Interim-overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien Partijen overeenkomen dat de Interim-overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

3. Indien de uitvoering van de Interim-overeenkomst binnen de Wet Deregulering Arbeidsrelaties niet (langer) mogelijk blijkt te zijn, dan treden Partijen in overleg over een passende oplossing.

Artikel 8 Duur en beëindiging Interim-overeenkomst

1. De Interim-overeenkomst wordt, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, aangegaan voor bepaalde tijd. Indien een verlenging van de Opdracht wordt overeengekomen, wordt de Opdracht voortgezet onder dezelfde voorwaarden zoals vastgelegd in de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

2. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk wanneer dit expliciet is overeengekomen en vastgelegd in de Interim-Overeenkomst.

3. Wanneer tussentijdse opzegging is overeengekomen, kan opzegging van de Interim-overeenkomst schriftelijk plaatsvinden tegen het einde van de maand met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, met een afschrift van de opzegging aan de andere partij.

4. De Overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang schriftelijk worden beëindigd:

• Indien Interim-Specialist, Vesper People en/of de Klant surseance van betaling aanvraagt;

• Indien Interim-Specialist, Vesper People en/of de Klant haar faillissement aanvraagt of haar faillissement wordt aangevraagd en/of in staat van faillissement wordt geliquideerd;

• Indien Interim-Specialist, Vesper People en/of de Klant wordt ontbonden;

• Indien Interim-Specialist, Vesper People en/of de Klant onder curatele wordt gesteld;

• Indien de Interim-Specialist bij een kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens misdrijf.

5. Vesper People kan de Interim-overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen wanneer:

• Interim-Specialist, dan wel de natuurlijk persoon die namens Interim-Specialist de Interim-overeenkomst ondertekent, om welke reden dan ook, langer dan één maand niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, én Interim- Specialist niet binnen één week na afloop van voornoemde maand een vervanger ter beschikking stelt;

• Interim-Specialist zo ernstig tekortschiet in de nakoming van de Interim-overeenkomst dat voortzetting van de Interim-overeenkomst niet van Vesper People en/of de Klant gevergd kan worden.

6. De Interim-overeenkomst eindigt per direct wanneer Interim-Specialist dan wel de natuurlijke persoon die namens Interim-Specialist de Overeenkomst heeft ondertekend:

• komt te overlijden;

7. In geval van beëindiging op een van de in dit artikel genoemde of in de Interim- overeenkomst genoemde gronden is Vesper People niet verplicht tot enige (schade)- vergoeding.

Artikel 9 Urenstaten, factureren en betalen

1. De door Interim-Specialist aan de Interim-opdracht besteedde uren en eventueel gemaakte Reis- en Onkosten legt hij vast in een urenstaat. Deze urenstaat wordt door Opdrachtgever gecontroleerd en voor akkoord ondertekend.

2. Vesper People stuurt Opdrachtgever een factuur ter grootte van de op voornoemde geaccordeerde urenstaat vermelde uren vermenigvuldigd met de Interim-vergoeding en (indien van toepassing) vermeerderd met de door Opdrachtgever geaccordeerde Reis- en Onkosten.

3. Opdrachtgever betaalt de in lid 2 genoemde factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Vesper People. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur is de Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan Vesper People een contractuele rente verschuldigd van 2 % per maand over het nog openstaande bedrag.

4. In het geval dat Opdrachtgever in verzuim is, heeft Vesper People het recht om zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (waaronder advocatenkosten) met betrekking tot het innen van haar vordering geheel aan Opdrachtgever in rekening te brengen en op Opdrachtgever te verhalen.

5. Wanneer Opdrachtgever de factuur betwist dan wel om een andere reden onbetaald laat, zullen Interim-Specialist, Vesper People en Opdrachtgever in overleg treden over de oorzaak van niet betalen. Partijen spannen zich in om tot een voor alle partijen redelijke oplossing te komen.

6. Opdrachtgever realiseert zich dat Interim-Specialist als zelfstandig ondernemer een eigen debiteurenrisico heeft. Wanneer het in lid 4 genoemde overleg niet tot een voor Interim-Specialistbevredigende oplossing leidt, dan zal Interim-Specialist Opdrachtgever rechtstreeks kunnen aanspreken voor betaling van de in lid 1 genoemde uren, Reis- en Onkosten.

Artikel 10 Benaderen Interim-Specialist

1. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en/of door bemiddeling van Vesper People, is het Opdrachtgever en al aan haar gelieerde ondernemingen

a) tijdens de looptijd van een opdracht; en b) gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Interim-Specialist. Ook indien een opdracht niet tot stand is gekomen, is het Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van twaalf maanden nadat een Interim-Specialist door Vesper People aan haar is voorgesteld, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Interim-Specialist.

2. Bij overtreding van het in de vorige lid bepaalde is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,-- aan Vesper People verschuldigd. Voornoemde verschuldigdheid van de boete laat de mogelijkheid van Vesper People om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

3. In verband met het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever aansprakelijk en verantwoordelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke zouden ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de Interim-Specialist in de organisatie van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, zullen toebehoren aan Opdrachtgever. De Interim-Specialist zal alle noodzakelijke medewerking verlenen om de intellectuele en industriële eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te dragen, te registreren of in stand te houden. Het is Opdrachtgever toegestaan om direct een overeenkomst met de Interim-Specialist aan te gaan dan wel hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Interim- Specialist.

2. Er is geen sprake van enige aansprakelijkheid van Vesper People jegens Opdrachtgever voor een boete of dwangsom, die de Interim-Specialist verbeurt op eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Interim- Specialist zich beroept op enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom.

Artikel 12 Geheimhouding

1. Partijen verbinden zich zowel tijdens als na de Interim-overeenkomst tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de Interim- overeenkomst ter kennis komt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Vesper People en/of Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Vesper People legt deze geheimhoudingsverplichting op aan Interim-Specialist.

3. Lid 1 is niet van toepassing indien het openbaar maken van informatie op grond van een wettelijke regeling is vereist of indien de informatie van belang is inzake een tucht- civiele- of strafprocedure.

Artikel 13 Privacy

1. Partijen houden zich te allen tijde aan de meest recente privacywetgeving. Dit houdt onder andere in dat Partijen de gegevens van de Interim-Specialisten en de kandidaten die als Interim-Specialist worden voorgesteld slechts zullen gebruiken voor het doeleinde waarvoor zij door de (kandidaat) Interim-Specialisten zijn verstrekt en de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk voor het beoogde doel. Opdrachtgever verplicht zich tot strikte geheimhouding over de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens van de (kandidaat) Interim-Specialisten en zorgt dat haar personeel zich ook houdt aan deze geheimhouding.

2. Opdrachtgever zorgt voor een passende beveiliging van de verstrekte gegevens, zodat deze zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van iedere mogelijke aanspraak van een op grond (kandidaat) Interim-Specialist van inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Opdrachtnemer op enige wijze gegevens over Interim-Specialisten aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de inzet van de Interim-Specialist of de Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van de Interim-Specialist en van Opdrachtnemer.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Er is geen sprake van aansprakelijkheid van Vesper People jegens Opdrachtgever voor schade en/of verliezen die de Interim-Specialist toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden. Voor iedere aansprakelijkheid van Vesper People die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de Interim-Specialist toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden, wordt Vesper People door Opdrachtgever gevrijwaard.

2. Er is geen sprake van aansprakelijkheid van Vesper jegens Opdrachtgever voor verbintenissen die de Interim-Specialist met de Opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend. Voor iedere aansprakelijkheid van Vesper People die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de Interim-Specialist is aangegaan met Opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor de Opdrachtgever of de derde toestemming is verleend, wordt Vesper People door opdrachtgever gevrijwaard.

3. Vesper People is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of van derden die het gevolg is van de intermediaire dienstverlening van Vesper People, indien die schade het aantoonbare en directe gevolg is van het toerekenbare tekortkoming van Vesper People en deze niet door Opdrachtgever respectievelijk de Interim-Specialist had kunnen worden beperkt of voorkomen.

4. Eventuele aansprakelijkheid van Vesper People is beperkt tot het bedrag waarvoor Vesper People is verzekerd en zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. De schadevergoedingsverplichting van Vesper People strekt zich enkel uit tot directe schade en nimmer tot bedrijfsschade en andere indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade of schade aan derden.

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd een eventuele door Interim-Specialist aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding te verrekenen met bedragen die Opdrachtgever aan Vesper People verschuldigd is.

6. Opdrachtgever vrijwaart Vesper People voor alle aanspraken welke direct of indirect met de uitvoering van de Interim-overeenkomst samenhangen. Hieronder is nadrukkelijk begrepen de aanspraken die volgen wanneer bij een controle door of namens de Belastingdienst vastgesteld wordt dat de Opdracht niet volgens de in deze Interim-overeenkomst vastgelegde voorwaarden is uitgevoerd door Opdrachtgever. Eventuele aanspraken van de Interim-Specialist uit hoofde van een door of namens de Belastingdienst vastgestelde (fictieve) arbeidsrelatie zijn hier eveneens onder begrepen.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de bemiddeling

7. Vesper People spant zich in om voor Opdrachtgever een geschikte Kandidaat te vinden, maar Opdrachtgever heeft een eigen onderzoekverplichting naar de geschiktheid van de Kandidaat.

8. De aansprakelijkheid van Vesper People is beperkt tot maximaal 20% van de totale aan Opdrachtgever gefactureerde Interim-vergoeding. Vesper People kan niet door Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor zaakschade, omzetverlies en/of winstderving.

9. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen nadat de

schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan Vesper People schriftelijk aansprakelijk te stellen. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen is dit recht van Opdrachtgever komen te vervallen in de zin van artikel 6:89 BW.

10. Vesper People is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die Kandidaat toebrengt aan Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Vesper People tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze Algemene Bepalingen en iedere andere overeenkomst tussen Vesper People en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter van rechtbank Amsterdam is in eerste instantie bevoegd om over geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met de Opdracht en/of de Algemene Bepalingen kennis te nemen.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.